Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony odaart.pl

Ośrodek Działań Artystycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony odaart.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pochodzące z różnych źródeł, dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów, zdjęcia,
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Hoffman.
 • E-mail: oda@odaart.pl
 • Telefon: +48447339388

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych
 • Adres: ul. Dąbrowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • E-mail: oda@odaart.pl
 • Telefon: +48447339388

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GALERIA UL. DĄBROWSKIEGO 5

 • W wejściu do budynku schody. Istnieje możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń wystawiennicza na jednym poziomie.
 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jedynie w pasie drogowym przy ul. Dąbrowskiego 8 (na przeciwko wejścia do budynku Galerii) istnieje jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W galerii nie ma osób posługujących się językiem migowym.

GALERIA UL. SIERADZKA 8

 • W wejściu do budynku schody. Nie ma możliwości skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń wystawiennicza na dwóch poziomach.
 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, . Najbliższy parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości około 100 metrów od budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W galerii nie ma osób posługujących się językiem migowym.