Projekty dofinansowane przez MKiDN

Program MKiDN 2017 „Kultura Dostępna”

Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
Nazwa zadania: „Sztuka na granicy”.

Otrzymana dotacja w ramach programu: 5 000,00
Całkowity budżet zadania: 6 400,00

Przedmiotem zadania jest organizacja projektu kulturalnego mającego na celu ułatwienie dostępu do kultury, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze i integracji przedstawicieli różnych grup społecznych. Projekt jest nową ofertą łączącą działania edukacyjne w siedzibie wnioskodawcy z wyjazdami tematycznymi do miejsc ważnych dla kultury narodowej. Wizyty w wiodących w Polsce instytucjach prezentujących sztukę współczesną będą inspiracją do zajęć warsztatowych realizowanych w siedzibie wnioskodawcy. Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych, dzieci niepełnosprawne i osoby w wieku 60+. Współpraca z partnerami pozwoli na skuteczny wybór uczestników uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, warunki ekonomiczne, społeczne czy kompetencyjne.
„Sztuka na granicy” to rozwinięcie jednego z projektów edukacyjnych realizowanych przez Ośrodek Działań Artystycznych od 2014 roku. Hasła definiujące poszczególne edycje to „Malarstwo”, „Nie tylko malarstwo” i „Obraz muzyki”. Jego celem było przybliżenie podstawowych pojęć ze świata sztuki współczesnej, praktyczne poznanie technik plastycznych i w konsekwencji możliwość lepszego zrozumienia problematyki wystaw prezentowanych w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych. Jednym z podstawowych założeń tego projektu było umożliwienie uczestnictwa i integracja zróżnicowanej grupy odbiorców. Stąd udział w zajęciach uczestników zgłaszanych indywidualnie, jak również przez partnerów projektu.
Niniejszy projekt jest modyfikacją i rozwinięciem dotychczas realizowanego, zgodnie z uwagami przedstawianymi przez dotychczasowych partnerów. Uwzględnienie w projekcie atrakcyjnych wyjazdów tematycznych, skorzystanie przez uczestników z oferty kulturalnej i edukacyjnej miejsc szczególnie ważnych dla polskiej sztuki współczesnej (Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Sztuki w Łodzi) znacząco wpłynie na jakość merytoryczną zadania, zarówno podnosząc rangę projektu jak i promując miejsca istotne dla polskiej sztuki.
Dzięki współpracy z partnerami lokalnymi do udziału w projekcie wybrana zostanie możliwie najbardziej reprezentatywna grupa uczestników, mających utrudniony dostęp do kultury, nie zaangażowanych w życie kulturalne, jednocześnie uwzględniając ich kompetencje, sytuację ekonomiczną i społeczną.
Kompleksowa oferta łącząca zajęcia teoretyczne i praktyczne z wyjazdami tematycznymi, stworzy warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji potencjalnych odbiorców kultury.
Realizacja projektu opiera się na 3 wyjazdach maksymalnie 49 osobowych grup do instytucji prezentujących sztukę współczesną tj. Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Sztuki w Łodzi.

Współorganizatorzy w realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Klub Seniora przy Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK.

Koordynator projektu: Andrzej Hoffman, specjalista ds. programowych i edukacji w ODA.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kultura Dostępna - logo

 

Program MKiDN 2017„Infrastruktura kultury”

Instytucja zarządzająca: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności galerii sztuki”

Otrzymana dotacja w ramach programu: 30 000,00
Całkowity budżet zadania: 37 948,00

Przedmiotem zadania jest zakup brakującego lub uległego zużyciu wyposażenia, służącego tworzeniu optymalnych warunków do prezentacji sztuki i realizacji działań z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania zamierzamy kupić: mobilny modułowy system ścianek muzealnych, projektory multimedialne, telewizory lcd, sprzęt komputerowy i aparat fotograficzny do dokumentacji działalności. Dostosowywanie oferty do potrzeb współczesnego odbiorcy wymaga poszukiwania nowych atrakcyjnych form prezentacji i aranżacji wystaw, narzędzi i metod edukacji kulturalnej. Uzupełnienie wyposażenia ODA o wymienione elementy przyczyni się do podniesienia potencjału instytucji, jakości i różnorodności proponowanej oferty, zwiększenia zainteresowania ofertą odbiorcy, jednocześnie stanowiąc standard wyposażenia nowoczesnej galerii sztuki.
Dlatego celem niniejszego zadania jest uzupełnienie wyposażenia o urządzenia, które bezpośrednio przyczynią się do zwiększenia potencjału miejsca, jego wielofunkcyjności, zróżnicowania i wzbogacenia dotychczasowej oferty. Pozwoli również na rozszerzenie oferty o takie działania, których organizacja była utrudniona bądź niemożliwa.