Sztuka na granicy 2017

„Sztuka na granicy” Projekt edukacyjny. Edycja 2017

Przedmiotem zadania jest organizacja projektu kulturalnego mającego na celu ułatwienie dostępu do kultury, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze i integracji przedstawicieli różnych grup społecznych. Projekt jest nową ofertą łączącą działania edukacyjne w siedzibie wnioskodawcy z wyjazdami tematycznymi do miejsc ważnych dla kultury narodowej. Wizyty w wiodących w Polsce instytucjach prezentujących sztukę współczesną będą inspiracją do zajęć warsztatowych realizowanych w siedzibie wnioskodawcy. Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych, dzieci niepełnosprawne i osoby w wieku 60+. Współpraca z partnerami pozwoli na skuteczny wybór uczestników uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, warunki ekonomiczne, społeczne czy kompetencyjne.

„Sztuka na granicy” to rozwinięcie jednego z projektów edukacyjnych realizowanych przez Ośrodek Działań Artystycznych od 2014 roku. Hasła definiujące poszczególne edycje to „Malarstwo”, „Nie tylko malarstwo” i „Obraz muzyki”. Jego celem było przybliżenie podstawowych pojęć ze świata sztuki współczesnej, praktyczne poznanie technik plastycznych i w konsekwencji możliwość lepszego zrozumienia problematyki wystaw prezentowanych w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych. Jednym z podstawowych założeń tego projektu było umożliwienie uczestnictwa i integracja zróżnicowanej grupy odbiorców. Stąd udział w zajęciach uczestników zgłaszanych indywidualnie, jak również przez partnerów projektu.

Niniejszy projekt jest modyfikacją i rozwinięciem dotychczas realizowanego, zgodnie z uwagami przedstawianymi przez dotychczasowych partnerów. Uwzględnienie w projekcie atrakcyjnych wyjazdów tematycznych, skorzystanie przez uczestników z oferty kulturalnej i edukacyjnej miejsc szczególnie ważnych dla polskiej sztuki współczesnej (Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Sztuki w Łodzi) znacząco wpłynie na jakość merytoryczną zadania, zarówno podnosząc rangę projektu jak i promując miejsca istotne dla polskiej sztuki.

Dzięki współpracy z partnerami lokalnymi do udziału w projekcie wybrana zostanie możliwie najbardziej reprezentatywna grupa uczestników, mających utrudniony dostęp do kultury, nie zaangażowanych w życie kulturalne, jednocześnie uwzględniając ich kompetencje, sytuację ekonomiczną i społeczną.

Kompleksowa oferta łącząca zajęcia teoretyczne i praktyczne z wyjazdami tematycznymi, stworzy warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji potencjalnych odbiorców kultury.

Realizacja projektu opiera się na 3 wyjazdach maksymalnie 49 osobowych grup do instytucji prezentujących sztukę współczesną tj. Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Sztuki w Łodzi.

Harmonogram Projektu

 1. Terminy wyjazdów:
 • 26 września – Muzeum Narodowe w Warszawie
 • 24 października – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 • 21 listopada – Muzeum Sztuki w Łodzi
 1. 1-dniowe warsztaty organizowane w siedzibie wnioskodawcy, których temat związany będzie z odwiedzanym miejscem i wybranymi zagadnieniami dotyczącymi sztuki współczesnej. Warsztaty odbędą się w uzgodnionym z uczestnikami terminie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od danego wyjazdu.
 2. 4-8 grudnia – przygotowanie wystawy dokumentującej realizację projektu.
 3. do 31 grudnia – zakończenie realizacji projektu. przygotowanie raportów końcowych i rozliczenie projektu.

Szacunkowa struktura grupy

 • dzieci, klasy I-VI szkoły podstawowej (reprezentujący SP nr 8, SP nr 12, SP nr 13)
 • osoby niepełnosprawne w wieku 13-21 lat z opiekunami (reprezentujący SOSW)
 • osoby  w wieku 60+ (reprezentujący Klub Seniora przy OEA MOK oraz Otwartą Pracownię ODA)
 • instruktorzy i opiekunowie (wybrani przez ODA)

Organizator: Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2017

 

Współorganizatorzy w realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Klub Seniora przy Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK.

 

Koordynator projektu: Andrzej Hoffman, specjalista ds. programowych i edukacji w ODA.

Tel. 44/6495264, email: andrzejhoffman@gmail.com

 

Projekt jest finansowany z budżetu Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.